Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


2016-3 Inspektor d.s. Aktywizacji Zawodowej

Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
2016-3
Stanowisko
Inspektora ds. Aktywizacji Zawodowej 1/2 etatu
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Wesoła
Termin
16-05-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. Aktywizacji Zawodowej

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

Prowadzenie Agencji Zatrudnienia i Punktu Aktywizacji Zawodowej dla klientów OPS
i mieszkańców dzielnicy Wesoła. Organizacja: aktywnych form poszukiwania pracy, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursów komputerowych, kursów języka obcego, giełd i targów pracy, udzielania porad z zakresu problematyki bezrobocia osobom bezrobotnym i pracownikom tutejszego ośrodka, wolontariatu. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z pracodawcami. Gromadzenie informacji na temat instytucji i organizacji działających na rzecz osób bezrobotnych. Przedkładanie poszukującym zatrudnienia ofert pracy.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe I lub II stopnia 3 letni staż pracy, 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi, Znajomość problematyki społecznej w tym : zatrudnienia i bezrobocia, Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

 

Wymagania pożądane:

Umiejętność dobrej organizacji pracy, Umiejętność pracy w zespole, Cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, predyspozycje organizacyjne, samodzielność.

 

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem dla osób niepełnosprawnych) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

 

 

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera i urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz podpisany odręcznie list motywacyjny, Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, Kopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, Kopia dokumentu potwierdzającego ukończone szkolenia, kursy, Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z krajowego rejestru karnego, Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202  późn. zm. Podpisana odręcznie klauzula „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.”

 

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Inspektor ds. Aktywizacji Zawodowej” do dnia 29 kwietnia 2016 r.:

Osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00. Pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa. 

 Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrzone i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 16.00.

 


Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 2016-04-19
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 2017-02-07
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 2017-02-07
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-02-08
Wersja standardowa