Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Asystent rodziny 1/2014

Asystent rodziny 1/2014

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
1/2014
Stanowisko
Asystent Rodziny
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dział Srodowiskowo-Specjalistyczny, Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Wesoła
Termin
03-02-2014
Etap
Archiwum
Załączniki

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

-  Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

-  Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

-  Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

-  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

-  Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-  Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-  Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

-  Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

-  Udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

-  Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

-  Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej;

-  Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

-  Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

-  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

-  Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125 poz. 842) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagania konieczne:

-  Obywatelstwo polskie,

-  Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

-  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

-  Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

-  Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

-  Obsługa komputera,

-  Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

-  Umiejętność pracy w zespole,

-  Odporność na stres,

-  Odpowiedzialność

-  Asertywność,

-  Rzetelność, systematyczność,

-  Komunikatywność i otwartość,

               Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-  Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny ze wskazaniem preferencji zatrudnienia co do Dzielnicy – podpisane odręcznie,

-  Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-  Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

-  Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

-  Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

-  Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

-  Podpisana klauzula o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

                                               Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

                                               ul.  1 Praskiego Pułku 21 a 05-075 Warszawa

                                               lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie

                                       w sekretariacie  pok. 4 ul. 1 Praskiego Pułku 21 a

                                       z dopiskiem  na kopercie „ asystent rodziny”

                                           oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Informacje dodatkowe:

-  Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy (49 godz. tygodniowo)

-  Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin  objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m. st. Warszawę

 
 
Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 20-01-2014
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 08-01-2018
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 08-01-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-01-2018
Liczba odwiedzin: 1387