Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016-1 Pracownik socjalny

2016-1 Pracownik socjalny

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
2016-1
Stanowisko
Pracownik socjalny na zastępstwo
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Wesoła
Termin
30-03-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

 

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko pracownika socjalnego

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

Rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w rejonie działania.

Rozpoznawanie, diagnozowanie i analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w rejonie działania.

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta oraz opracowywanie planów pomocy w zakresie pomocy społecznej.

Udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, stosowanie narzędzi aktywizacyjnych. Inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału osób, rodzin i społeczności lokalnej poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych problemów.

Prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych,  w tym aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych.

Ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy. Współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania.

Tworzenie i współudział w tworzeniu projektów socjalnych służących rozwiązywaniu problemów społecznych i rozwojowi Ośrodka oraz ich realizacja.

Sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych  rejonie działania.

Sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania.

Wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów (Pomost STD) na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego minimum pół roku,

Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

 

Wymagania pożądane:

Umiejętność dobrej organizacji pracy, Umiejętność pracy w zespole, Cechy osobowości: Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

 

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

 

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

Życiorys (CV) List motywacyjny Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje Dokumenty potwierdzające staż pracy Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Podpisana odręcznie klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.”

 

Kwalifikacje kandydatów  będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny”:

Osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00. Pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.  

Dokumenty prosimy składać do dnia 30 marca 2016 r. do godz. 14.00.

 
 
Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 18-03-2016
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 07-02-2017
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 07-02-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-02-2017
Liczba odwiedzin: 1200