Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016-2 Inspektor d.s. Projektów Unijnych

2016-2 Inspektor d.s. Projektów Unijnych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
2016-2
Stanowisko
Inspektora ds. Projektów Unijnych 1/2 etatu
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Wesoła
Termin
16-05-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. Projektów Unijnych

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

·         Pozyskiwanie informacji i stały monitoring dostępnych funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych środków pomocowych zewnętrznych.

·         Podejmowanie działań zapewniających możliwie szerokie uczestnictwo Ośrodka w projektach finansowanych ze środków pomocowych.

·         Koordynacja prac związanych z opracowywaniem i składaniem wniosków aplikacyjnych o dotacje na projekty.

·         Opracowywanie i terminowe składanie wniosków aplikacyjnych o dotacje na projekty z obszaru zadań OPS Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

·         Koordynacja projektów zgodnie z ustaleniami dyrektora Ośrodka.

·         Podejmowanie systemowych działań mających na celu angażowanie komórek merytorycznych w w/w działania oraz składanie sprawozdań dotyczących prowadzonych działań, ich skuteczności i efektywności.

·         Prowadzenie kompleksowej dokumentacji projektu.

·         Nadzór nad finansami projektu.

 

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.), Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Doświadczenie i kwalifikacje w  zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych - wykształcenie wyższe, pożądany profil społeczny oraz ukończone co najmniej jedno szkolenie z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza w zakresie Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Znajomość zasad sprawozdawczości związanej z projektami unijnymi, Staż pracy co najmniej 2 lata, znajomość w stopniu dobrym przynajmniej jednego z języków roboczych Unii Europejskiej, Zdolności organizacyjne, Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania pożądane:

·         Doświadczenie w przygotowywaniu projektów unijnych oraz ich zarządzaniu, realizowaniu i rozliczaniu, co najmniej w 1 projekcie,

·         Znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

·         Znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych,

·         Cechy osobowości: komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, systematyczność, kreatywność,

·         Obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel).

 

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem dla osób niepełnosprawnych) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

 

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz podpisany odręcznie list motywacyjny, Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, Kopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, Kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie w  przygotowywaniu projektów, ich zarządzeniu lub przy realizacji projektów unijnych, Kopia dokumentu potwierdzającego ukończone szkolenia, kursy, Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość jednego z języków roboczych unii europejskiej lub podpisane odręcznie oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języka obcego, Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z krajowego rejestru karnego, Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202  późn. zm. Podpisana odręcznie klauzula „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.”

 

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Inspektor ds. Projektów Unijnych” do dnia 29 kwietnia 2016 r.:

Osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00. Pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa. 

 Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrzone i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 16.00.

 
 
Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 19-04-2016
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 07-02-2017
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 07-02-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-02-2017
Liczba odwiedzin: 1063