Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
2/2012
Stanowisko
Pracownik socjalny na zastępstwo
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dział Środowiskowo-Specjalistyczny / Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Brak
Termin
21-03-2012
Etap
Archiwum
Załączniki

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego będzie należało między innymi:

 

1.     Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania.

Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. Udzielanie pomocy w zakresie pracy socjalnej. Współpraca w sprawach podopiecznych z konsultantami. Uczestnictwo w instruktażach i szkoleniach organizowanych w Ośrodku jak i na zewnątrz.

6.    Wnioskowanie w zakresie świadczeń pomocy społecznej;

przygotowanie wniosków wraz z dokumentacją przewidzianą     obowiązującymi przepisami dla danego świadczenia,

·         opracowywanie indywidualnych planów pracy w zakresie pomocy.

Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania i współdziałanie w tym zakresie z różnego typu instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi. Przekładanie do akceptacji Dyrektora OPS pism kierowanych poza Ośrodek. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i interwencje. Przygotowywanie danych o środowisku i jego potrzebach z własnego rejonu działania do sprawozdawczości prowadzonej przez OPS. Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami względnie zaleceniami. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora OPS. Pracownik socjalny zobowiązany jest do:     

·         znajomości obowiązujących przepisów związanych z pomocą społeczną        

·          podnoszenia swoich kwalifikacji,

·         terminowego i właściwego załatwiania spraw klientów,

·         przestrzegania tajemnicy służbowej,

·         przestrzegania przepisów regulaminów obowiązujących w OPS.

 

Wymagania konieczne:

 

-  Obywatelstwo polskie,

-  Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna nauki o rodzinie lub praca socjalna, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

-  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagania pożądane:

 

-  Co najmniej półroczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

-  Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

-  Obsługa komputera,

-  Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

-  Umiejętność pracy w zespole,

-  Odporność na stres,

-  Odpowiedzialność

-  Asertywność,

-  Rzetelność, systematyczność,

-  Komunikatywność i otwartość,

 

               Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-  Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny ze wskazaniem preferencji zatrudnienia co do Dzielnicy – podpisane odręcznie,

-  Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-  Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

-  Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

-  Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

-  Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

-  Podpisana klauzula o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

 

                                                         Ośrodek Pomocy Społecznej  

      Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

                                               ul.  1 Praskiego Pułku 21 a 05-075 Warszawa

                                               lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie

                                              w sekretariacie  pok. 4 ul. 1 Praskiego Pułku 21 a

                                                  z dopiskiem  na kopercie „ pracownik socjalny”

                                               oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 
 
Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 26-01-2015
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 08-01-2018
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 08-01-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-01-2018
Liczba odwiedzin: 927